Användarvillkor för webbplatsen

Version 1.0

Nordli Hus AB:s webbplats på https://www.nordlihus.se är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör Nordli Hus AB. Vissa funktioner på webbplatsen kan omfattas av ytterligare riktlinjer, villkor eller regler som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler införlivas med hänvisning till dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskrev de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT LOGGA IN PÅ WEBBPLATSEN FÖLJER DU DESSA VILLKOR OCH du intygar att du har behörighet och kapacitet att ingå dessa villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT KOMMA ÅT WEBBPLATSEN. OM DU INTE HÅLLER MED OM ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR SKA DU INTE LOGGA IN PÅ OCH/ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN.


Dessa villkor kräver användning av skiljedomsavsnitt 10.2 på individuell basis för att lösa tvister och begränsar även de rättsmedel som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist. Dessa användarvillkor skapades med hjälp av användarvillkorsgeneratorn.

Åtkomst till webbplatsen

Om inte annat följer av dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överförbar, icke-exklusiv, återkallelig, begränsad licens att komma åt webbplatsen enbart för din egen personliga, icke-kommersiella användning.

Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänns för dig i dessa villkor omfattas av följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra, leasa, överföra, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra derivatverk av, demontera, bakåtkompilera eller bakåtkompilera någon del av webbplatsen; (c) du får inte komma åt webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom vad som uttryckligen anges häri får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inget annat anges, ska framtida utgivning, uppdatering eller annat tillägg till webbplatsens funktionalitet omfattas av dessa villkor. All upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller upphöra med webbplatsen med eller utan föregående meddelande till dig. Du har godkänt att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon förändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del.

Ingen support eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig något stöd i samband med webbplatsen.

Förutom användarinnehåll som du kan tillhandahålla är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företagets eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titlar eller intressen i eller till några immateriella rättigheter, med undantag för de begränsade åtkomsträttigheter som uttrycks i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas i dessa villkor.

Länkar och annonser från tredje part; Andra användare

Länkar från tredje part och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster från tredje part och/eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser kontrolleras inte av företaget, och företaget ansvarar inte för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger endast tillgång till dessa tredjepartslänkar och annonser som en bekvämlighet för dig och granskar inte, godkänner, övervakar, godkänner, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på tredjepartslänkar och annonser. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av länkarna och annonserna från tredje part gäller tillämpliga villkor och policyer från tredje part, inklusive tredje parts sekretess- och datainsamlingspraxis.

Andra användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll bekräftar och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte ansvarar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att engagera oss.

Du friger härmed och avstår för alltid från företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och tilldelar från och avstår härmed från, och avstår härmed från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, efterfrågan, rätt, skyldighet, ansvar, handling och orsak till åtgärder av alla slag och slag, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt av, eller som direkt eller indirekt relaterar till webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du härmed från Kaliforniens civillag avsnitt 1542 i samband med ovanstående, som säger: "en allmän frigivning omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker existerar till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för verkställandet av frisläppandet, som om det är känt av honom eller henne måste ha väsentligt påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären."

Cookies och Web Beacons. Som alla andra webbplatser använder Nordli Hus AB "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vårt webbsideinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Google DoubleClick DART Cookie. Google är en tredjepartsleverantör på vår webbplats. Den använder också cookies, så kallade DART-cookies, för att visa annonser för våra webbplatsbesökare baserat på deras besök på www.website.com och andra webbplatser på internet. Besökare kan dock välja att neka användningen av DART-cookies genom att besöka Googles sekretesspolicy för annons- och innehållsnätverk på följande WEBBADRESS – https://policies.google.com/technologies/ads

Våra annonseringspartners. Vissa annonsörer på vår webbplats kan använda cookies och webbfyrar. Våra annonseringspartners listas nedan. Var och en av våra annonseringspartners har sin egen integritetspolicy för sina policyer för användardata. För enklare åtkomst har vi hyperlänkat till deras sekretesspolicyer nedan.

Friskrivningsklausuler

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt fall och "som tillgänglig", och företaget och våra leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav, kommer att vara tillgänglig oavbrutet, i rätt tid, säkert eller felfritt, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, komplett, laglig eller säker. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen är alla sådana garantier begränsade i varaktighet till nittio (90) dagar från dagen för första användning.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt lag får företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorade vinster, förlorade uppgifter, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller indirekta, följdriktiga, exemplariska, tillfälliga, speciella eller straffskador som uppstår från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen även om företaget har informerats om risken för sådana skador. Tillgång till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem eller förlust av data som härrör från dessa.

I den utsträckning som tillåts enligt lag, trots något annat som anges häri, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller är relaterade till detta avtal alltid att begränsas till högst femtio amerikanska dollar (50 USD). Förekomsten av mer än ett påstående kommer inte att utvidga denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte kommer att ha något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.

Termin och uppsägning. Om inte annat följer av detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft och effekt när du använder webbplatsen. Vi kan när som helst upphäva eller säga upp dina rättigheter att använda webbplatsen av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. När dina rättigheter upphör enligt dessa villkor upphör ditt konto och din rätt att komma åt och använda webbplatsen omedelbart. Du förstår att all uppsägning av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor. Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har upphört kommer följande bestämmelser i dessa villkor att gälla: Avsnitten 2 till och med 2.5, avsnitt 3 och avsnitt 4 till 10.

Upphovsrättspolicy.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber att användare av vår webbplats gör detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagen som föreskriver borttagning av allt intrångsmaterial och för uppsägning av användare av vår online-webbplats som upprepade gånger kränker immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare genom användning av vår webbplats olagligen bryter mot upphovsrätten i ett verk och vill att det påstått kränkande materialet ska tas bort, måste följande information i form av ett skriftligt meddelande (i enlighet med 17 amerikanska.C§ 512 (c) tillhandahållas vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifiering av de upphovsrättsskyddade verk som du påstår dig ha gjort intrång i;
  • identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar gör intrång och som du begär att vi ska ta bort;
  • tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera sådant material;
  • din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
  • ett uttalande om att du har god tro på att användningen av det stötande materialet inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller enligt lagen; och
  • ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under mened, att du antingen är ägare till upphovsrätten som påstås ha kränkts eller att du har rätt att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

Observera att, i enlighet med 17 U.S.C§ 512(f), varje felaktig framställning av väsentligt faktum i en skriftlig anmälan automatiskt utsätter den klagande parten för ansvar för eventuella skador, kostnader och advokatkostnader som vi ådragit oss i samband med den skriftliga anmälan och påståendet om upphovsrättsintrång.

Allmänt

Dessa villkor kan komma att revideras tillfälligt, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka dig ett e-postmeddelande till den senaste e-postadressen du angav till oss och/eller genom att tydligt publicera meddelande om ändringarna på vår webbplats. Du är ansvarig för att ge oss din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen som du har angett till oss inte är giltig kommer vår utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi har skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter det att vi har meddelat ändringarna på vår webbplats. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar ska indikera att du bekräftar sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar. Tvistlösning. Läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt avtal med företaget och påverkar dina rättigheter. Den innehåller förfaranden för obligatoriskt bindande skiljeförfarande och ett undantag från grupptalan.

Tillämplighet av skiljedomsavtal. Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget och som inte kan lösas informellt eller i småmålsdomstolar ska lösas genom bindande skiljeförfarande på individuell basis enligt villkoren i detta skiljedomsavtal. Om inget annat har överenskommits ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska. Detta skiljedomsavtal gäller för dig och företaget, och för alla dotterbolag, dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och tilldelningar, liksom alla auktoriserade eller obehöriga användare eller mottagare av tjänster eller varor som tillhandahålls enligt villkoren.

Krav på anmälan och informell tvistlösning. Innan någon av parterna kan ansöka om skiljeförfarande måste parten först skicka ett skriftligt meddelande till den andra parten som beskriver arten och grunden för fordran eller tvisten och den begärda befrielsen. Kallelse till Bolaget ska skickas till: Stenstorpsvägen 6, 805 95 Gävle. När meddelandet har mottagits kan du och företaget försöka lösa anspråket eller tvisten informellt. Om du och företaget inte löser anspråket eller tvisten inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits, kan endera parten inleda ett skiljedomsförfarande. Beloppet för ett förlikningserbjudande från någon part får inte lämnas ut till skiljemannen förrän efter det att skiljemannen har fastställt det tilldelningsbelopp som någon av parterna har rätt till.

Skiljedomsregler. Skiljeförfarande ska inledas genom American Arbitration Association, en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör som erbjuder skiljeförfarande enligt detta avsnitt. Om AAA inte är tillgängligt för skiljeförfarandet ska parterna komma överens om att välja en alternativ ADR-leverantör. ADR-leverantörens regler ska reglera alla aspekter av skiljeförfarandet utom i den mån sådana regler strider mot villkoren. AAA:s regler för konsument skiljeförfarande som reglerar skiljeförfarandet är tillgängliga online på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljeförfarandet ska genomföras av en enda, neutral skiljeman. Eventuella anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är mindre än tio tusen amerikanska dollar (US $ 10,000.00) kan lösas genom bindande icke-utseendebaserad skiljedom, efter val av den part som söker lättnad. För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är tio tusen amerikanska dollar (US $ 10,000.00) eller mer, kommer rätten till en utfrågning att bestämmas av skiljedomsreglerna. Alla utfrågningar kommer att hållas på en plats inom 16 mil från din bostad, såvida du inte bor utanför USA, och om inte parterna kommer överens om något annat. Om du är bosatt utanför USA ska skiljemannen ge parterna rimlig information om datum, tid och plats för eventuella muntliga utfrågningar. Alla domar om skiljedomarens dom kan föras in i vilken domstol som helst med behörig behörighet. Om skiljemannen ger dig en utmärkelse som är större än det senaste förlikningserbjudandet som företaget gav dig innan skiljeförfarandet inleddes, kommer företaget att betala dig det större av utmärkelsen eller $ 2,500.00. Varje part ska bära sina egna kostnader och utbetalningar till följd av skiljeförfarandet och ska betala lika stor del av ADR-leverantörens arvoden och kostnader.

Ytterligare regler för icke-utseendebaserad skiljedom. Om skiljeförfarande inte är utseendebaserat ska skiljeförfarandet genomföras per telefon, online och/eller baserat enbart på skriftliga inlagor. Det särskilda sättet ska väljas av den part som inleder skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet får inte innebära något personligt framträdande av parterna eller vittnena om inte parterna kommit överens om något annat.

Tidsgränser. Om du eller företaget bedriver skiljeförfarande måste skiljeförfarandet inledas och/eller krävas inom preskriptionstiden och inom någon tidsfrist som föreskrivs enligt AAA-reglerna för det relevanta anspråket.

Skiljemannens myndighet. Om skiljeförfarande inleds kommer skiljemannen att besluta om rättigheter och skyldigheter för dig och företaget, och tvisten kommer inte att konsolideras med några andra frågor eller förenas med andra fall eller parter. Skiljemannen ska ha befogenhet att bifalla yrkanden som dispositivt för hela eller delar av en fordran. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja penningskadestånd och att bevilja alla icke-monetära åtgärder eller lättnader som är tillgängliga för en individ enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren. Skiljemannen ska utfärda en skriftlig dom och ett beslutsförklaring som beskriver de viktigaste slutsatser och slutsatser som ligger till grund för tilldelningen. Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja befrielse på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha. Skiljedomaren är slutgiltig och bindande för dig och företaget.

Avstående från juryrättegången. PARTERNA AVSTÅR HÄRMED FRÅN SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH HA EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY, i stället väljer de att alla krav och tvister ska lösas genom skiljeförfarande enligt detta skiljedomsavtal. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än regler som gäller i en domstol och är föremål för mycket begränsad prövning av en domstol. I händelse av att en rättstvist skulle uppstå mellan dig och företaget i någon delstatlig eller federal domstol i en rättegång för att utrymma eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, avstår DU OCH FÖRETAGET FRÅN ALLA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, istället väljer du att tvisten ska lösas av en domare.

Avstående från klass- eller konsoliderade åtgärder. Alla anspråk och tvister inom ramen för detta skiljedomsavtal måste vara föremål för eller tvist på individuell basis och inte på klassbasis, och krav från mer än en kund eller användare kan inte medlas eller behandlas gemensamt eller konsolideras med någon annan kunds eller användares.

Sekretess. Alla aspekter av skiljeförfarandet ska vara strikt konfidentiella. Parterna är överens om att upprätthålla konfidentialitet om inte annat krävs enligt lag. Denna punkt skall inte hindra en part från att till en domstol lämna ut information som är nödvändig för att genomdriva detta avtal, verkställa en skiljedom eller begära förbudsföreläggande eller skälig befrielse.

Separeringsklausul. Om någon del av detta skiljedomsavtal enligt lagen befinns vara ogiltiga eller ogenomförbara av en behörig domstol, ska en sådan eller delar inte ha någon kraft och verkan och ska brytas och återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut och verkan.

Rätt att avstå. Alla eller alla rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljedomsavtal kan frångås av den part mot vilken fordran hävdas. Ett sådant undantag får inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljedomsavtal.

Avtalets överlevnad. Detta skiljedomsavtal kommer att överleva uppsägningen av din relation med företaget.

Småmålsdomstolen. Icke desto mindre kan det föregående, antingen du eller företaget, väcka talan i småmålsdomstolen.

Akut rättvis lättnad. Hur som helst kan den föregående, endera parten söka akut rättvis lättnad inför en statlig eller federal domstol för att upprätthålla status quo i avvaktan på skiljeförfarande. En begäran om interimistiska åtgärder ska inte anses vara ett avstående från andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljedomsavtal.

Krav som inte är föremål för skiljeförfarande. Oaktat ovanstående ska påståenden om ärekränkning, brott mot lagen om datorbedrägeri och datamissbruk samt intrång eller förskingring av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljedomsavtal.

Under alla omständigheter där det föregående skiljedomsavtalet tillåter parterna att processa i domstol, samtycker parterna härmed till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Nederländerna, Kalifornien, för sådana ändamål.

Webbplatsen kan omfattas av amerikanska exportkontrolllagar och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att inte exportera, återexportera eller överföra, direkt eller indirekt, några amerikanska tekniska data som förvärvats från företaget, eller produkter som använder sådana uppgifter, i strid med USA:s exportlagar eller förordningar.

Företaget finns på adressen i avsnitt 10.8. Om du är bosatt i Kalifornien kan du anmäla klagomål till enheten för klagomålshjälp vid avdelningen för konsumentprodukter vid California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller per telefon på (800) 952-5210.

Elektronisk kommunikation. Kommunikationen mellan dig och företaget använder elektroniska medel, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar oss e-post, eller om företaget publicerar meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. I avtalssyfte samtycker du (a) till att ta emot meddelanden från företaget i elektronisk form; och (b) komma överens om att alla villkor, avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga skyldigheter som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var i en papperskopia.

Hela villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittstitlarna i dessa villkor är endast för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive utan begränsning". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer de andra bestämmelserna i dessa villkor att vara felfria och den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer att anses ändras så att den är giltig och verkställbar i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag. Din relation till företaget är en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är agent eller partner till den andra. Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter häri, får inte tilldelas, läggas ut på underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan företagets skriftliga medgivande i förväg, och eventuella försök till tilldelning, underleverantör, delegering eller överföring i strid med ovanstående kommer att vara ogiltiga. Företaget kan fritt tilldela dessa villkor. De villkor som anges i dessa villkor ska vara bindande för förvärvare.

Din integritet. Läs vår integritetspolicy.

Upphovsrätts-/varumärkesinformation. Upphovsrätt ©. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är vår egendom eller andra tredje parters egendom. Du får inte använda dessa märken utan vårt skriftliga medgivande eller samtycke från en tredje part som kan äga varumärkena.

Kontaktinformation

Adress: Stenstorpsvägen 6, 805 95 Gävle

E-post: info@nordlihus.com